Utrechts Centrum voor de Kunsten

Inschrijven en algemene voorwaarden

Inschrijven: HOE WERKT HET?

1. U kunt zich snel en gemakkelijk online inschrijven via www.uck.nl. Bij de balie van het UCK zijn ook papieren inschrijfformulieren beschikbaar, één specifiek voor Muziek en één voor de overige disciplines. Deze inschrijfformulieren dienen volledig ingevuld en ondertekend te worden.

2. U kunt het papieren inschrijfformulier afgeven bij één van onze locaties of in een voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar: Utrechts Centrum voor de Kunsten, Postbus 65, 3500 AB te Utrecht.

3. Na binnenkomst van uw online inschrijving ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Indien uw inschrijfformulier tijdens schoolvakanties binnenkomt, zal de bevestiging mogelijk later aan u toegezonden worden.

4. U ontvangt per e-mail meer informatie over de start van de cursus. Mochten er wijzigingen zijn of gaat de cursus onverhoopt niet door dan ontvangt u daarover bericht. Soms is pas vlak voor de startdatum bekend of een cursus voldoende aanmeldingen heeft om van start te kunnen gaan.

5. Rond de start van de cursus ontvangt u van ons een factuur.

Cursusbureau

Het cursusbureau van het UCK is gevestigd op Domplein 4 (geopend van 9.00-17.00 uur). Voor vragen over plaatsing, bevestiging e.d. kunt u bellen met (030) 233 99 33 of e-mailen naar cursusbureau@uck.nl.

Algemene voorwaarden

Inschrijving
Annulering
Restitutie
Betalingen
Incasso
Korting
Algemeen 

Inschrijving
• Door het inschrijven via internet of het insturen of afgeven van het papieren inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.
• De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild.
• Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/ of verzorger(s) betalingsplichtig. Zij dienen bij (online) inschrijving hun gegevens in te vullen en de algemene voorwaarden te accepteren.
• De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een cursus, tenzij anders vermeld.
• Uw inschrijving zal niet behandeld worden indien na toezending van twee aanmaningen nog rekeningen van u bij het UCK openstaan. U krijgt in dat geval van ons schriftelijk bericht. Na betaling van openstaande facturen kunt u zich, indien er plaats is, alsnog voor de gewenste cursus inschrijven.

Korting
• U-Pas
De U-Pashouder krijgt jaarlijks een budget van het U-pasbureau waarvan hij/zij activiteiten kan betalen. Voor meer informatie over de U-pas kunt u terecht bij het bureau U-pas, www.u-pas.nl. Bij inschrijving op een cursus dient u aan te geven dat u gebruik wenst te maken van deze kortingsregeling. Ook dient u de laatste 8 cijfers van uw U-pasnummer en het gewenste/te declareren kortingsbedrag toe te voegen. De U-pas is persoonsgebonden. Declareren kan alleen in het seizoen waarin u de betreffende cursus volgt.
• Het UCK accepteert de Cultuurkaart. Verzilvering van de Cultuurkaart is tegen nominale waarde mogelijk bij alle cursussen en activiteiten van het UCK.

Annulering
• U kunt uw inschrijving annuleren door een e-mail te sturen naar cursusbureau@uck.nl  Uw annulering geldt pas wanneer deze is bevestigd door het UCK.
• Mondelinge of telefonische afmeldingen bij een balie of een docent gelden niet als afmelding.
• Tot uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de cursus kan schriftelijk worden afgemeld zonder financiële consequenties.
• Schrijft u zich binnen een termijn van 7 dagen vóór aanvang van de cursus in, dan is afmelding zonder financiële consequenties niet meer mogelijk.
• Schrijft u zich in voor een dans- of muziekcursus die start tijdens de Open lesweek, dan kunt u zich tot de maandag na de Open les kosteloos schriftelijk afmelden. Wanneer u in de Open lesweek uw (online) inschrijving niet voor de maandag na de Open les week per e-mail herroept, verplicht u zich tot betaling van de volledige cursusgelden.
• Bij annulering op een later tijdstip blijft u verplicht het volledige cursusgeld te betalen.

Restitutie
• Restitutie van cursusgelden vindt als regel niet plaats.
• Voor cursussen geldt dat schriftelijk gedeeltelijke restitutie kan worden aangevraagd indien meer dan 10% van de lessen uitvalt doordat het UCK bij ziekte van een docent geen tijdige vervanging kan regelen.
• Bij een eventuele restitutie wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht. Indien bij de cursus BTW in rekening is gebracht dan geldt dat ook voor de administratiekosten.
• Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie.

Betalingen
Wijze van betalen:
• Na ontvangst van de factuur dient u de factuur te voldoen op rekeningnummer NL54.FVLB.069.95.53.636 onder vermelding van het factuurnummer.
• Facturen moeten uiterlijk binnen twee weken na ontvangst zijn betaald.

Incasso
• Na het verstrijken van de betaaltermijn is de betalingsplichtige van rechtswege in verzuim. De betalingsplichtige is vanaf dat moment een rente van 1% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. Een gedeelte van de maand wordt als een hele maand beschouwd.
• In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de betalingsplichtige zijn de vorderingen van het UCK onmiddellijk opeisbaar.
• Als een betaling volgt, wordt deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen eerst in mindering gebracht op de verschuldigde rente en kosten.

• Indien de betalingsplichtige zijn verplichtingen niet nakomt zullen alle te maken incassokosten voor rekening van de betalingsplichtige komen.

• Het UCK is gerechtigd om bij uitblijven van betaling de vordering ter incasso over te dragen. In zo’n geval is de betalingsplichtige de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van de hoofdsom, inclusief de ontstane rente, met een minimum van € 50.
• Naast de incasso- en administratiekosten wordt de betalingsplichtige € 25 registratiekosten in rekening gebracht.
• Kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen volledig voor rekening van de betalingsplichtige.
• Hogere kosten die het UCK noodzakelijkerwijs en aantoonbaar maakt zullen worden doorberekend aan de betalingsplichtige.

Algemeen
• Bij afwezigheid wordt een deelnemer vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden bij de locatie waar de cursus plaatsvindt.
• Bij ziekte of afwezigheid van een docent probeert het UCK voor vervanging te zorgen. Mocht dit niet mogelijk  zijn, dan wordt de les schriftelijk dan wel telefonisch afgelast.
• Het UCK behoudt zich het recht voor om, indien nodig, een andere docent dan vermeld bij een cursus in te zetten.
• Het UCK is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten.
• In de regel geldt dat tijdens schoolvakanties en vrije dagen geen lessen en cursussen worden gegeven. Het vakantierooster staat vermeld op de website.
• De inhoud van UCK communicatie-uitingen, zoals website, folders en flyers, wordt met grote zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de inhoud niet wordt weergegeven zoals bedoeld, en schrijffouten of andere op vergissingen berustende informatie bevat. Aan de inhoud van deze communicatie-uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.
• Het UCK beschikt over een Klachtenprocedure. Bent u ontevreden over de organisatie, zijn dienstverlening of medewerkers, laat het ons weten. U kunt hiervoor gebruik maken van het klachtenformulier op de website www.uck.nl (Over Ons → Klachtenprocedure).
• Het is mogelijk dat tijdens cursussen of activiteiten foto's of filmopnames worden gemaakt door een fotograaf of filmer van het UCK. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals de website, drukwerk of sociale media. Indien u hiertegen voorafgaand aan het lesjaar/de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent  (communicatie@uck.nl  o.v.v. de cursus waar u of uw kind aan deel neemt) gaat het UCK er vanuit dat u hiermee, na ondertekening van het inschrijfformulier, akkoord gaat. Uiteraard kunt u ter plekke de fotograaf of filmer kenbaar maken of u al dan niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden. Ook is het mogelijk dat het UCK cursistenwerk gebruikt voor publicitaire doeleinden. Hier geldt eveneens dat u voorafgaande aan de cursus schriftelijk bezwaar kunt aantekenen.
• Aan cursisten vanaf 21 jaar is het UCK verplicht 21% BTW in rekening te brengen.

Ongewenst gedrag
Wanneer u tijdens UCK activiteiten te maken krijgt met ongewenst gedrag kunt u contact opnemen met de betrokken docent, leidinggevende, hoofd personeelszaken of de directeur van het UCK. U kunt ook de hulp inroepen van de vertrouwenspersoon van het UCK, Annelies van den Berg: aberg@uck.nl. Zij is onafhankelijk en helpt bij het zoeken naar een oplossing. De volledige klachtenprocedure vindt u op www.uck.nl - Over ons - Ongewenst gedrag.

Wilt u een formele klacht indienen?
Coördinatie Onafhankelijke Klachtencommissie,
Fuutstraat 1, 1452 XE Ilpendam,
T (020) 436 09 33
E coordinatie@klachtencie.nl 

Heb je vragen?

Balie Domplein
T (030) 233 99 33
E info@uck.nl (algemeen)
cursusbureau@uck.nl (cursussen)
Of maak gebruik van het contactformulier.

Onze locatie

UCK HOOFDLOCATIE
Domplein 4
3512 JC Utrecht
Routebeschrijving

Met de bus (vanaf Centraal Station bus 51, 77, 7 of 74) uitstappen bij bushalte Janskerkhof. Vervolgens 4 minuten lopen naar het Domplein. In de omgeving alleen betaald parkeren, dichtstbijzijnde parkeergarage is Springweg (400 m)

Postbus 65
3500 AB Utrecht
T (030) 233 99 33

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur
informatie, cursussen, administratie

maandag t/m vrijdag: 17.00 - 22.30 uur
informatie, cursussen

zaterdag: 09.00 - 17.30 uur
informatie, cursussen


OVERIGE LESLOCATIES

Deze leslocaties worden door het UCK gehuurd. Het UCK is niet op al deze locaties telefonisch bereikbaar.

Cultuurcampus (in het gebouw van Cultuur19)
Burchtpoort 5
3452 MD Vleuten (Leidsche Rijn / Vleuterweide)
's Ochtends gesloten.
T (030) 233 99 33
Routebeschrijving

Bereikbaar met bus 28 vanaf Utrecht CS, halte Vleuterweide Centrum. In de omgeving gratis parkeren.

UCK Overvecht (in het gebouw van ZIMIHC theater Stefanus)
Braziliëdreef 2 
3563 CK Utrecht
T (06) 28 23 96 14
Routebeschrijving

Het Zand Pauwoogvlinder 20 (Leidsche Rijn)
kindermuziekcursussen / Muziek Op Schoot / akoestische gitaarles

De Spil, Kievitstraat 6 (Vogelenbuurt)
kinderdanscursussen

Händelstraat 51 (Oog in Al)
kindermuziekcursussen

BS De Regenboog / Wevelaan 2 (Tuindorp)
kindermuziekcursussen

Cluster Voorn  Akkrummerraklaan 131 (Leidsche Rijn)
pianoles, vioolles

BS De Boomgaard, Akkrummerraklaan 101 (Leidsche Rijn)
gitaarles

VAKANTIES 2018-2019

Tijdens schoolvakanties (Voortgezet Onderwijs) en vrije dagen vinden geen lessen en cursussen plaats. Bij de verschillende kunstdisciplines zijn uitzonderingen hierop mogelijk.

ZOMERVAKANTIE 2018
zaterdag 14 juli 2018 -
zondag 26 augustus 2018

HERFSTVAKANTIE 2018

zondag 21 oktober 2018 -
zondag 28 oktober 2018

KERSTVAKANTIE 2018
zondag 23 december 2018 -
zondag 6 januari 2019

KROKUSVAKANTIE 2019
zondag 24 februari 2019 -
zondag 3 maart 2019

PASEN 2019

zondag 21 april 2019 -
maandag 22 april 2019

KONINGSDAG 2019
zaterdag 27 april 2019

MEIVAKANTIE 2019

Dans, Musical, Muziek
& Jeugdtheater:

zondag 21 april 2019 -
zondag 5 mei 2019


Digitale Media, Fotografie
& Theater (volw.):

zondag 28 april 2019 -
zondag 5 mei 2019

HEMELVAART 2019
donderdag 30 mei 2019

PINKSTEREN 2019
zondag 9 juni 2019 -
maandag 10 juni 2019

ZOMERVAKANTIE 2019
zondag 21 juli 2019 -
zondag 1 september 2019